fbpx oferta pracy: referent/ specjalista administracyjny w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

oferta pracy: referent/ specjalista administracyjny w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji

oferta pracy: referent/ specjalista administracyjny w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

OFERTA PRACY

Miejsce pracy:

Dziekanat Wydział Prawa i Administracji UG

Stanowisko:

pracownik administracyjny (specjalista/referent)

Wymiar etatu:

pełen etat

Data zatrudnienia

Od 18 sierpnia 2022 r.

 

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało, m.in.:

 

 • kompleksowa obsługa administracyjna przebiegu studiów studenta studiów niestacjonarnych,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu obsługiwanych studiów,
 • komunikacja ze studentem w sprawach związanych z przebiegiem studiów,
 • udział w bieżącej pracy Dziekanatu oraz współpraca z Prodziekanami,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Wydziału i Uczelni,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Dziekanatu, Dziekana
  i Prodziekanów.

WYMAGANIA:

 

 • wykształcenie minimum średnie;
 • biegła obsługa komputera, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office,
 • zdolność łatwego komunikowania się, umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu,
 • solidność, systematyczność, odpowiedzialność, zaangażowanie i dobra organizacja pracy
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz znajomość specyfiki organizacji i funkcjonowania studiów wyższych

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 

 • CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

 

Jednostka organizacyjna

Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji

adres

Wydział Prawa i Administracji UG

ul. Jana Bażyńskiego 6, Gdańsk, pokój 2086

Adres (e-mail)

dziekanat@prawo.ug.edu.pl

Termin składania dokumentów

 do dnia 19.05.2022 r.

 

Osoby wybrane na podstawie analizy dostarczonych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko referent/specjalista administracyjny oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Ponadto oświadczam, iż zostałem  poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko referent/specjalista administracyjny
  Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 22 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 22 ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.