fbpx Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej

Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej

W oczekiwaniu na możliwość dofinansowania wyjazdów dydaktycznych z nowej  edycji Erasmus+ 2021-2027, zapraszamy do rekrutacji przejściowej .
Środki finansowe  w tej rekrutacji pozwolą na dofinansowanie około 20 mobilności  pracowników naukowo/dydaktycznych (STA). 
O dofinansowanie wyjazdu może się ubiegać każdy nauczyciel akademicki zatrudniony w UG, którego wydział/instytut ma aktualnie obowiązujące umowy ERASMUS+/STA (Wykaz umów Erasmus+ 2021-2022 z krajami programu). 
 
1. Termin rozpoczęcia rekrutacji 25.08.2021 godz. 9.00 (zakończenie - wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA w rekrutacji przejściowej lub do dnia 15.10.2021 r., w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.
 
2. Ostateczny termin zrealizowania, zakończenia mobilności - 31.12.2021
  
Kwalifikacja, równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, odbędzie się zgodnie z kolejnością  składania przez kandydata WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA, zawierającego podpisy i pieczęcie wszystkich wskazanych osób (formularz w załączniku na dole strony).
 
akceptowany będzie WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ :
 
- złożony osobiscie w Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ (Rektorat; pokój 202; w dni robocze; w  godz. 9.00 - 15.00)
- przesłany rejestrowaną pocztą wewnętrzną; 

- przesłany drogą elektroniczną  z immiennego adresu służbowego (zaleca się hasłowanie korespondencji zawierającej dane osobowe). 

Informacja o  otrzymaniu i zaakceptowaniu dokumentu aplikacyjnego (wniosku)  zostanie przekazana wnioskującemu  drogą mailową.

Wyklucza się składanie dokumentów w imieniu osób trzecich i „rezerwowanie miejsc” drogą telefoniczną.

 
 
Zapraszamy do składania wniosków!
 
 
3. Kwota dofinansowania

W odniesieniu do wszystkich wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej obowiązują sztywne stawki ryczałtowe indywidualnego wsparcia na każdy dzień roboczy, zależnie od kraju docelowego. Stawki te ustaliła Narodowa Agencja (NA) Programu ERASMUS+ w porozumieniu z Komisją Europejską i uczelnia nie ma prawa ich modyfikować.

Poniższa tabela przedstawia stawki dla wyjazdów kadry naukowo-dydaktycznej:

Kraje należące do danej grupy

Stawka dzienna

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

180 €

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 €

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (poprzednio FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

140 €

 

Na dni podróży oraz weekendy, święta i inne dni określone jako wolne od pracy w krajach przyjmujących nie przysługuje stawka dofinansowania.

W ramach przyznanego przez NA budżetu uczelnia będzie również wypłacać ryczałt na podróż z Gdańska do siedziby uczelni przyjmującej.
Wysokość ryczałtu jest uzależniona od odległości dzielącej obydwa miasta, a do jej obliczenia uczelnia ma obowiązek zastosować kalkulator udostępniony przez KE na stronie:  http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculato... .

Wysokość dofinansowania kosztów podróży w zależności od liczby kilometrów wynosi odpowiednio:
180 euro    -   przy dystansie 100 - 499 km;
275 euro    -   przy dystansie 500 - 1999 km;
360 euro    -   przy dystansie 2000 - 2999 km. 
530 euro    -   przy dystansie 3000 - 3999 km;
820 euro    -   przy dystansie 4000 - 7999 km;
1500 euro  -   przy dystansie 8000 lub więcej.
 

Stypendium STA = liczba dni wykładowych x stawka dzienna do danego kraju + ryczałt na podróż. 

4. Organizacja wyjazdu

! Warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Erasmus+ jest podpisanie przed wyjazdem umowy cywilno-prawnej pomiędzy Beneficjentem a Uniwersytetem Gdańskim.
 
Od roku akademickiego 2020/21 wszystkie mobilności dofinansowywane z programu Erasmus+  procedowane są z wykorzystaniem elektronicznego, wewnętrznego systemu ESRS, co wymaga od osób aplikujących utworzenia indywidualnego konta w tym systemie. Dokładne informacje na temat  założeniu konta i  korzystania z ESRS przesyłane są drogą mailową w odpowiedzi na złożenie WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ przez aplikującego o dofinansowanie  pracownika UG.
 
 
Niezbędnymi dokumentami, których złożenia należy dokonać przed podpisaniem umowy cywilno-prawnej  są:

 

  • Staff Mobility  for Teaching (formularz w załączniku na dole strony). Uzupełniony i zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony (Beneficjenta, instytucję wysyłajacą i przyjmującą) skan dokumentu należy wgrać w dedykowane miejsce, na indywidualnym koncie ESRS. 
  • Wniosek o wyjazd służbowy (formularz do pobrania ze strony "Wyjazdów Zagranicznych UG": 
    http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/sekcja_ds_wspolpracy_z_zagranica/wspolpraca_zagraniczna/wzory_dokumentow). Oryginał uzupełnionego, zawierającego podpisy Beneficjenta i bezpośredniego przełożonego dokument należy dostarczyć do SOP Erasmus+ ( przyjęte formy złożenia oryginału : rejestrowana poczta wewnętrzna, rejestrowana poczta tradycyjna lub osobiste dostarczenie wniosku do Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty.

Po podpisaniu wniosku przez pracownika SOP Erasmus+ jest on przekazywany bezpośrednio do Prorektora w celu uzyskania ostatecznej akceptacji.

  • Każdy pracownik UG korzystający z dofinansowania programu Erasmus+ zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego (karta EKUZ) oraz polisy ubezpieczeniowej NNW. Ważność obu ubezpieczeń musi obejmować czas planowanej mobilności. Kartę EKUZ oraz dane dotyczące  polisy NNW należy zapisać w dedykowanych miejscach na indywidualnym koncie ESRS

 5. Zawarcie umowy cywilno-prawnej 

W celu omówienia wymaganej dokumentacji i uzgodnienia terminu oraz sposobu  zawarcia umowy (korespondencyjnie, osobiście), niezbędny jest kontakt telefoniczny (+48 58 523 24 67 lub +48 58 523 31 22) ze strony beneficjenta z SOP Erasmus+ na około 2-3 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Przed podpisaniem umowy, bez względu na sposób jej procedowania, Uczestnik jest zobowiązany do zarejestrowania się w serwisie „Odyseusz” prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (https://odyseusz.msz.gov.pl/) - dotyczy tylko obywateli polskich.

 

I) Korespondencyjne zawarcie umowy cywilno-prawnej 

 
Po skompletowaniu dokumentów aplikacyjnych przez beneficjenta i weryfikacji ich przez SOP Erasmus+ umowa cywilno-prawna zostaje wygenerowana w systemie ESRS.
 
Beneficjent weryfikuje dane oraz treść umowy (w celu wyjaśnienia  ewentualnych niezgodności należy bezzwłocznie skontaktować się mailowo lub telefonicznie z SOP Erasmus+). Następnie Beneficjent pobiera  umowę i drukuje ją dwustronnie w dwóch egzemplarzach, a po podpisaniu i parafowaniu każdej ze stron:
  • odsyła rejestrowaną pocztą wewnętrzną lub rejestrowaną pocztą tradycyjną obydwa podpisane  egzemplarze  na adres SOP Erasmus+ ( Uniwersytet Gdański; Rektorat, Sekcja Obsługi Programu Erasmus+; ul. Jana Bażyńskiego 8; 80-309 Gdańsk)  
Po otrzymaniu dokumentów  przedstawiciel uczelni (pracownik SOP Erasmus+), w imieniu Rektora UG podpisuje 2 egzemplarze umowy cywilno-prawnej i kopię umowy zamieszcza na indywidualnymkoncie Beneficjenta w systemie ESRS.  Oryginał umowy pozostaje do osobistego odebrania w dogodnym, uprzednio ustalonym telefonicznie terminie w SOP Erasmus+ albo zostanie odesłany listem poleconym na wskazany przez Beneficjenta adres pocztowy (sposób odebrania umowy odbywa się zgodnie z mailową dyspozycją Beneficjenta).
 
 
II) Osobiste zawarcie umowy cywilno-prawnej w biurze SOP Erasmus+
 
 
Podczas osobistej wizyty w biurze,  we wcześniej ustalonym terminie, następuje podpisanie umowy przez obydwie strony.
W trakcie wizyty należy nosić maseczkę oraz przestrzegać zasady  zachowania dystansu społecznego.
 
Miejsce podpisania umowy: Uniwersytet Gdański
                                             Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)
                                             Rektorat UG, pok. 202 (II piętro)
 

6. Rozliczenie wyjazdu 

Rozliczenie wyjazdu następuje w ciągu 14 dni od daty zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej określonej w umowie cywilno-prawnej.

Składa się na nie:

  • Sprawozdanie on-line z wyjazdu – link z instrukcją wysyłany jest automatycznie z systemu Mobility Tool bezpośrednio na adres mailowy Uczestnika programu w ostatnim dniu jego mobilności;
  • złożenie podpisanego przez uczelnię partnerską oryginału "Potwierdzenia przeprowadzenia zajęć"/„Confirmation of Teaching Period” (druk do pobrania z indywidualnego konta w systemie ESRS). Przyjęte formy złożenia oryginału :  rejestrowana poczta wewnętrzna, rejestrowana poczta tradycyjna lub osobiste dostarczenie wniosku do Sekcji Obsługi Programu Erasmus+ po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty;

  • okazanie dokumentów potwierdzających realizację mobilności (wg zasad wskazanych w dokumencie “ Potwierdzenie realizacji mobilności” – załącznik nr 4 u dołu strony)

Kontakt:

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+
tel.: +48 58 523 31 22, +48 58 523 24 67 
e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl 
pok. 202, II piętro Rektorat - do odwołania, osobiste wizyty w biurze możliwe po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu. 

Adres pocztowy:

Uniwersytet Gdański
Rektorat UG
Sekcja Obsługi Programu Erasmus+ (SOP Erasmus+)
ul. Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Butkiewicz
Treść wprowadzona przez: Monika Butkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 sierpnia 2021 roku, 14:27