fbpx Centrum Spraw Pracowniczych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Centrum Spraw Pracowniczych

Centrum Spraw Pracowniczych

Symbol: 
0200

Dyrektor Centrum

Zastępca Dyrektora Centrum

Kierownicy

Kierownicy Działów

Kierownicy Sekcji

Zastępcy Kierownika

Zastępcy kierownika działu

Pracownicy

Pracownicy administracyjni

Zadania

 1. Do zakresu działania Centrum Spraw Pracowniczych należy realizacja podstawowych zadań Uczelni w zakresie pracowniczym i płacowym niezastrzeżonym do właściwości innych jednostek organizacyjnych a w szczególności:
 1. prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji pracowniczej;
 2. prowadzenie akt osobowych;
 3. udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych.
 1. Strukturę Centrum Spraw Pracowniczych tworzą:
 1. Dział Kadr;
 2. Dział Płac;
 3. Dział Spraw Socjalnych;
 4. Dział BHP;
 5. Sekcja Szkoleń.
 1. Dział Kadr:
 1. We współpracy z właściwymi organami oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu realizuje założenia uczelnianej polityki personalnej.
 2. Prowadzi sprawy wynikające ze stosunku pracy wszystkich pracowników.
 3. Prowadzi ewidencję i akta osobowe pracowników.
 4. Wydaje świadectwa pracy, legitymacje służbowe, dokumenty poświadczające zatrudnienie.
 5. Zajmuje się sprawami związanymi ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem do ubezpieczeń społecznych pracowników.
 6. Zajmuje się sprawami związanymi ze zgłaszaniem i wyrejestrowywaniem do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin pracowników podlegających tym ubezpieczeniom.
 7. Wykonuje czynności związane z kontrolą zwolnień lekarskich pod względem ich formalnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych występuje do ZUS o kontrolę prawidłowości wykorzystywania tych zwolnień.
 8. Służy pomocą przy kompletowaniu dokumentów emerytalnych i rentowych pracowników.
 9. Prowadzi wnioskowane sprawy dotyczące awansów, odznaczeń i nagród pracowników.
 10. Współuczestniczy w opracowywaniu i doskonaleniu zasad wynagradzania i premiowania pracowników oraz przygotowuje dokumentację służącą do naliczania nagród jubileuszowych i dodatku za wysługę lat.
 11. Organizuje i koordynuje sprawy okresowych ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 12. Współdziała z komisją wspierającą Kanclerza przy rozpatrywaniu odwołań od ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 13. Współdziała z Uczelnianą Komisją Odwoławczą ds. Oceny Nauczycieli.
 1. Dział Płac:
 1. Prowadzi kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową dokumentów stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń.
 2. Sporządza listy wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz listy wypłat zasiłków ZUS.
 3. Prowadzi kontrolę formalną i rachunkową umów o dzieło i zlecenia oraz rachunków wystawionych na ich podstawie i sporządza listy wypłat wynagrodzeń określonych w tych umowach.
 4. Oblicza świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz dokonuje ich rozliczeń z ZUS.
 5. Oblicza i sporządza zestawienia wynagrodzeń w celu naliczenia emerytury lub renty.
 6. Sporządza informacje dla ZUS o osiągniętym przychodzie emerytów i rencistów.
 7. Przygotowuje wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe wynagrodzeń.
 8. Realizuje obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenia zdrowotne oraz fundusz pracy naliczonych od wypłaconych wynagrodzeń i zasiłków.
 9. W ramach obowiązków płatnika rozlicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz sporządza związaną z tym dokumentację.
 10. Przechowuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, listy płac, dokumenty stanowiące podstawę naliczania wynagrodzeń i świadczeń, dokumentację rozliczeniową z ZUS, kopie informacji o wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych, zestawienia zbiorcze dotyczące wypłaconych wynagrodzeń.
 11. Wystawia pracownikom zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia.
 12. Udziela informacji związanych z wypłatami wynagrodzeń oraz obciążającymi je podatkiem i składkami ZUS.
 1. Dział Spraw Socjalnych:
 1. Prowadzi sprawy związane z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i regulaminy.
 2. Zapewnia obsługę organizacyjną i biurową Komisji Socjalno-Mieszkaniowej, Komisji ds. Hoteli Asystenckich, Rad Mieszkańców tych hoteli.
 3. Prowadzi sprawy związane z kwaterowaniem w hotelach asystenckich, zamieszkiwaniem w mieszkaniach służbowych, w tym nalicza należności oraz monitoruje związane z nimi rozliczenia.
 4. Prowadzi rozliczenia związane ze świadczeniami pracowniczymi wynikającymi z przepisów kodeksu pracy oraz przepisów bhp.
 5. Oblicza i przygotowuje dokumentację dotyczącą wypłaty ekwiwalentów za odzież ochronną dla pracowników Uczelni.
 6. Zarządza Zespołem Hoteli Asystenckich oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym w Łączynie.
 1. Dział BHP:
 1. Pełni zadania służby bhp oraz prewencji pożarowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, występuje do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp i ppoż., na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych.
 3. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy oraz stan bezpieczeństwa pożarowego.
 4. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z dochodzeń powypadkowych, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy.
 5. Prowadzi rejestry wypadków pracowników i studentów, a także zachorowań na choroby zawodowe. 
 6. Bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i w ustalaniu stanowisk pracy do wykonania pomiarów i badań środowiska pracy, prowadzi karty pomiarów i rejestry tych badań.
 7. Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych bhp, ustalaniu zakresu obowiązków - w zakresie bhp - osób kierujących pracownikami. Opiniuje szczegółowe instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny, ekspertyzy i inne z zakresu ochrony ppoż. oraz prowadzi doradztwo w ww. zakresie.
 8. Prowadzi szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników Uniwersytetu oraz bierze udział w organizowaniu szkoleń w zakresie bhp, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 9. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy.
 10. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz przeglądach stanowisk pracy z lekarzem.
 11. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz komisjach powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego.
 12. Bierze udział w opiniowaniu projektów inwestycyjnych budowy, przebudowy, modernizacji i remontów oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz uczestniczy w komisjach odbiorczych tych obiektów i urządzeń.
 1. Sekcja Szkoleń:
 1. Bada, analizuje i diagnozuje potrzeby szkoleniowe pracowników Uczelni oraz kontroluje ich efektywność.
 2. Opracowuje i realizuje założenia uczelnianego planu szkolenia zawodowego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 3. Tworzy roczny plan szkoleń i monitoruje ich realizację.
 4. Przygotowuje projekty umów dotyczących dokształcania.
 5. Monitoruje proces dokształcania pracowników.
 6. Opracowuje zasady doboru i weryfikuje zleceniobiorców szkoleń.
 7. Opracowuje procedury tworzenia grup trenerów wewnętrznych.
 8. Inicjuje, organizuje szkolenia otwarte w zależności od potrzeb Uczelni.
 9. Pozyskuje środki na szkolenia i dokształcanie z powiatowych urzędów pracy, Unii Europejskiej i innych źródeł.
 10. Współpracuje z Urzędami Pracy w zakresie programów szkoleniowych.
 11. Analizuje oferty szkoleniowe Urzędów Pracy oraz innych organizacji.
 12. Opracowuje sprawozdania z realizacji planów szkoleniowych.