fbpx oferta pracy: specjalista administracyjny w Biurze Projektów Rozwojowych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

oferta pracy: specjalista administracyjny w Biurze Projektów Rozwojowych

oferta pracy: specjalista administracyjny w Biurze Projektów Rozwojowych

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

                  Informacja                  

dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego  

o wolnym miejscu pracy

 

Miejsce pracy: 

 

Biuro Projektów Rozwojowych

Stanowisko:

 

Specjalista – 1 etat

Wymiar etatu: 

 

100% - pełny wymiar czasu pracy

 

WYMAGANIA:

 

 • Wykształcenie wyższe.
 • Staż pracy - minimum 2 lata.
 • Mile widziana umiejętność  zarządzania projektami oraz znajomość  zasad
  i procedur właściwych dla realizacji projektów rozwojowych współfinansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej.
 • Mile widziana znajomość zagadnień finansowych w zakresie realizacji projektów rozwojowych finansowanych ze środków krajowych, Unii Europejskiej oraz programów międzynarodowych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu warsztatów i szkoleń.
 • Dobra znajomość pakietu aplikacji MsOffice.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Solidność, systematyczność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, zaangażowanie,
  dobra organizacja pracy, zdolność łatwego komunikowania, wysoka kultura osobista.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia).
 • List motywacyjny.
 • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 • Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

 

Jednostka organizacyjna

Biuro Projektów Rozwojowych

adres

ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk Rektorat  II piętro p. R217

Adres e-mail

ewa.weronis@ug.edu.pl

w terminie do dnia 30.11.2022

KKlauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Specjalisty administracyjnego w Biurze Projektów Rozwojowych oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty administracyjnego w Biurze Projektów Rozwojowych.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.