fbpx oferta pracy: Centrum Eksploatacji Nieruchomości - specjalista ds analiz i zarządzania zużyciem energii elektrycznej - 100% etatu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

oferta pracy: Centrum Eksploatacji Nieruchomości - specjalista ds analiz i zarządzania zużyciem energii elektrycznej - 100% etatu

oferta pracy: Centrum Eksploatacji Nieruchomości - specjalista ds analiz i zarządzania zużyciem energii elektrycznej - 100% etatu

MIEJSCE PRACY:  

CENTRUM EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI

DZIAŁ TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

 

STANOWISKO:

SPECJALISTA DS. ANALIZ I ZARZĄDZANIA ZUŻYCIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

WYMIAR ETATU:

100%

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania i optymalizacji kosztów związanych z energią  elektryczną,
 • dobra znajomość obsługi programów i aplikacji komputerowych, w tym pakietu Microsoft  Office,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo Energetyczne,
 • znajomość rynku energii elektrycznej,
 • doświadczenie zawodowe w branży energetycznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • dokładność i sumienność

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie działań dotyczących optymalizacji  kosztów związanych ze zużyciem energii  elektrycznej,
 • wykonywanie analiz związanych ze zużyciem energii elektrycznej oraz przygotowywanie wniosków
 • dotyczących zmian mocy zamówionej i grup taryfowych,
 • bieżące obserwowanie (on-line) zużycia energii elektrycznej (energia czynna, energia bierna, moc zamówiona) w systemie monitoringu związanego z zarządzaniem zużyciem energii elektrycznej oraz jego obsługa,
 • weryfikacja danych z faktur dot. energii elektrycznej oraz porównywanie ich z danymi systemowymi,
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzeniu przekroczeń mocy zamówionej oraz niezgodności danych wynikających z faktur za zużycie energii elektrycznej,
 • prognozowanie zużycia energii elektrycznej oraz mocy zamówionej,
 • weryfikowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań związanych z optymalizacją mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej,
 • sprawowanie nadzoru nad poprawnością działania układów kontrolno-pomiarowych oraz

podliczników energii elektrycznej zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Gdańskiego,

 • proponowanie działań i przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum Vitae,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • świadectwo(a) kwalifikacyjne E, D Grupa 1 do 15kV , uprawniające do zajmowania się eksploatacją,
 • urządzeń,  instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji oraz dozoru,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe.

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

w terminie do dnia:  31.05.2022r.

 

Jednostka organizacyjna:

CENTRUM EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI UG

 

Adres:

GDAŃSK UL. J.BAŻYŃSKIEGO 1A POK.306

 

Adres e-mail:

ryszard.wojciechowski@ug.edu.pl

 

 

Kklauzula zgody

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko SPECJALISTA DS analiz i zarządzania zużyciem   oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 1. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko SPECJALISTA DS EKSPLOATACJI INSTALACJI SANITARNEJ

 1. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.