fbpx oferta pracy: stanowisko administracyjne w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

oferta pracy: stanowisko administracyjne w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu

oferta pracy: stanowisko administracyjne w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

MIEJSCE PRACY:

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu

 

STANOWISKO:

stanowisko administracyjne: referent/specjalista

 

WYMIAR ETATU:

100%

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność sprawnego posługiwania się aplikacjami z pakietu Office,
 • znajomość zasad prowadzenie dokumentacji biurowej (obsługa korespondencji, rozliczanie faktur, sporządzanie pism i raportów)
 • umiejętność planowania i organizacji pracy oraz wyznaczania priorytetów,
 • umiejętność pracy w grupach zadaniowych,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,
 • samodzielność, odpowiedzialność i skrupulatność w realizacji zadań,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu,
 • wysoka kultura osobista,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom B2/C1),
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów np. w ramach funduszy strukturalnych, programów Unii Europejskiej, inicjatyw wspólnotowych, europejskich mechanizmów finansowych, programów NCN, NCBiR itp.

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • obsługa organizacyjno-administracyjna Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu w zakresie bieżącej działalności, realizowanych szkoleń i projektów,
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów,
 • przygotowywanie oraz sprawdzanie poprawności dokumentów pod względem finansowym i merytorycznym, ich opis i archiwizacja (m.in. dokumenty projektowe, sprawozdania, raporty),
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Gdańskiego,
 • znajomość zewnętrznych i wewnętrznych przepisów normatywnych, regulaminów i instrukcji obowiązujących w sprawach należących do zakresu czynności pracownika.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Curriculum vitae (z uwzględnieniem wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • podpisana klauzula zgody na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański danych osobowych kandydata do pracy.

 

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

 

w terminie do dnia:

30 listopada 2021 r.

 

Jednostka organizacyjna:

Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu

Adres:

Biblioteka Ekonomiczna Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 110

81-824 Sopot

pok. 118

Adres e-mail:

ewa.szymczak@ug.edu.pl

 

 

Osoby wybrane na podstawie analizy dostarczonych dokumentów zostaną zaproszone
na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostali wyłonieni do dalszego procedowania.

Klauzula zgody

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Referenta / Specjalisty w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 1. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta / Specjalisty w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu
 2. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 221  ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221  ustawy - Kodeks Pracy oraz kandydatów wyrażających chęć wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach organizowanych przez Administratora będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym  art. 22 ¹ kp oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach. Wyjątek stanowić będą dane osobowe kandydatów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłych rekrutacji - w takim przypadku Uczelnia będzie przechowywała dane nie dłużej niż do jednego roku od zakończenia pierwszej rekrutacji, w której kandydat brał udział.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.